Trong trường hợp doanh nghiệp trả trước 2/3 thời gian vay: Áp dụng theo biểu phí hiện tại của FISAFINANCE theo từng thời kỳ, được FISAFINANCE đề cập trong khế ước.

Trong trường hợp doanh nghiệp trả sau 2/3 thời gian vay: miễn phí trả trước hạn.