Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ huy động vốn, FISAFINANCE sẽ đánh giá và cho bạn biết kết quả trong vòng 2 ngày làm việc kể từ thời điểm bạn cung cấp đủ hồ sơ. Nếu doanh nghiệp chấp nhận các điều khoản và điều kiện FISAFINANCE đưa ra, chúng tôi sẽ kết nối bạn với nhà đầu tư. Trong vòng 14 ngày làm việc FISAFINANCE sẽ thông báo cho doanh nghiệp kết quả huy động vốn. Khoản đầu từ sẽ gọi vốn thành công nếu đạt 70% số tiền huy động trở lên. Thời gian gọi vốn có thể nhanh hơn tùy vào mực độ tín nhiệm của doanh nghiệp.