Theo thời hạn thanh toán đã được thống nhất giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp/ hộ kinh doanh, FISAFINANCE sẽ tiến hành đôn đốc, thu hồi vốn gốc và lợi tức cho bạn. Vốn gốc đầu tư và lợi tức sẽ được chuyển về tài khoản đầu tư và bạn có thể tiến hành tái đầu tư ngay sau đó.