Sản phẩm Đầu tư gửi góp

Sản phẩm Đầu tư Gửi góp là sản phẩm đầu tư linh hoạt dành cho Nhà đầu tư. Khi tham gia Nhà đầu tư được đầu tư nhiều lần, số lượng lần đầu tư không hạn chế trong suốt thời gian đầu tư đến khi đáo hạn. Số tiền đầu tư cũng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, theo nhu cầu và khả năng thực tế.

Loại tiền thực hiện giao dịch và thanh toán: VNĐ (Việt Nam đồng).
Các kỳ hạn áp dụng: 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng.
 Số tiền tham gia giao dịch:
  • Số tiền tham gia đầu tư tối thiểu ban đầu: 500.000 VNĐ.
  • Số tiền tham gia đầu tư tối thiểu các lần tiếp theo: 500.000 VNĐ. Khách hàng được đầu tư thành nhiều khoản (nhiều lần) vào tài khoản đầu tư giử góp theo nhu cầu và khả năng thực tế của khách hàng.
  • Không quy định số tiền tham gia đầu tư tối đa.
  • Khách hàng có thể tham gia đầu tư bất cứ lúc nào trước khi tài khoản đầu tư gửi góp đáo hạn.
Lợi suất, phương thức tính và trả lãi:
  • Lợi suất đầu tư áp dụng: %/năm ( lợi suất năm); một năm là 365 ngày (Ba trăm sáu mười lăm ngày).
  • Lãi suất cố định trong suốt thời hạn của Hợp đồng.
  • Phương thức trả lãi: Định kỳ 6 tháng/lần, tính từ ngày Khách hàng Đầu tư gửi góp
Phương thức gia hạn khoản đầu tư khi hết thời hạn: Tài khoản đầu tư gửi góp không được tái tục khi đến hạn. Khi đến hạn, toàn bộ số tiền trong tài khoản đầu tư gửi góp bao gồm cả Vốn và lợi tức đầu tư sẽ được thanh toán nhà đầu tư.
Chia sẻ:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram

Tin liên quan