Trong trường hợp nhà đầu tư muốn rút tiền khỏi sàn, nhà đầu tư chỉ cần đặt lệnh rút tiền trên hệ thống. Sau đó, FISAFINANCE sẽ chuyển tiền về tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư đã đăng ký tham gia vào sàn trước đó.