Bạn không thể rút vốn đầu tư trước khi đáo hạn hợp đồng.